Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Javna nabava

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)