Hitne intervencije

01 2040 760 / 098 308 633

Besplatni telefon za reklamacije

0800 200 218

Povijest

 • ZELINA – PLIN D.O.O. djelatnost distribucije plina obavlja na području grada Sv.I.Zelina i općine Bedenica od 01.01.2009.godine nakon izdvajanja iz javnog poduzeća Zelinske komunalije d.o.o. i dobivanja dozvole za obavljane energetske djelatnosti distribucije plina. Izgradnjom prvih dvadesetak kilometara plinske mreže, te stavljanjem u funkciju magistralnog plinovoda sa pripadajućom MRS Hrastje od Konjšćine do Sv.I.Zeline 1994 godine započinje distribucija plina na području grada Sv.I.Zelina distributera Zelinske komunalije d.o.o. U vremenskom periodu od 1994. do 1997. godine nema značajnijih pomaka u izgradnji plinovoda, ali tada kreće značajniji napredak u izgradnji plinske mreže te kućnih plinskih priključaka kako za područje grada Sv.I.Zeline tako i za općinu Bedenica. Od 01.04.1997.godine pa do 19.10.1999.godine na području grada Sv.I.Zeline izgrađeno je 200 kilometara srednjetlačne plinske mreže, te 2930 kućnih plinskih priključaka dok je za područje općine Bedenica u periodu 1998 – 2000.godine izgrađeno 22,7 kilometara srednjetlačne plinske mreže te 222 kućnih plinskih priključaka.
 • Na distribucijskom području grada Sveti Ivan Zelina i općine Bedenica plin se distribuira plinskom mrežom koja je u cijelosti izgrađena od PEHD cijevi u dužini od preko 250 kilometara.
 • Trenutno u sustavu potrošnje imamo 3300 potrošača plina sa godišnjom potrošnjom plina oko 7.000 000 m3 plina.
 • Plinski priključci izvedeni su najnovijom tehnologijom spajanja na PEHD cijevi, završavaju na fasadi objekta sa nadžbuknim mjerno-regulacijskim setom i brojilom sa temperaturnom kompenzacijom.
 • Plinovod je srednjetlačni sa radnim tlakom 2,8 bara i jednom plinskom primopredajnom stanicom u naselju Hrastje – Sveti Ivan Zelina.
 • Plinska stanica Hrastje ima dvije mjerne linije (ljetna i zimska) sa maksimalnim ukupnim protokom plina 5600 m3/h (ljetna linija 1600 m3/h , zimska linija 4000 m3/h). Ukupni maksimalni kapacitet plinske stanice uz određene predradnje i srednji tlak od 2,8 bara može distribuirati i do 10 000 m3/h protočnih količina plina. Odorizacijska stanica nalazi se u sklopu plinske stanice i instalirana je na način da se odorant odorira automatski prema trenutnom protoku plina. Dobava odoranta i servis odorizacijske stanice obavlja nam ovlaštena tvrtka za to područje sa kojom imamo sklopljen ugovor o pružanju usluga dobave, servisa i ispitivanja koncentracije odoransa. Dva puta mjesečno dobavljač plina INA d.d. dostavlja nam Izvješća o ispitivanju kvalitete plina tj. Kromatografsku analizu plina koji nam dobavlja, uzorkovanog na primopredajnoj stanici MRS Zabok. Tako dobiveni podaci evidentiraju se i analiziraju te se tablično arhiviraju.
 • Instalirali smo uređaj koji prati protok plina 24 sata na dan sedam dana u tjednu te ima mogućnost iščitavanja podataka o trenutnom protoku kao i o protoku plina za bilo koje vrijeme unatrag (memorijska jedinica).
 • Dežurna služba funkcionira 24 sata na dan (pasivno dežurstvo) te nakon instaliranja gore navedenog uređaja ima konstantni uvid u stanje na plinskoj mreži putem uređaja za praćenje protočnih kolićina plina odnosno eventualnih padova tlaka na mreži.
 • Kompletna plinska infrastruktura (zasuni,kondezni lonci,nadzemni plinovodi,mjerno-regulacijski setovi) redovito se održava od strane organizirane dežurne ekipe s ciljem kvalitetne i sigurne uporabe i opskrbe potrošača plinom.
 • Dokumentacija o kompletnoj plinskoj infrastrukturi (plinski vodovi, priključci, unutarnje plinske instalacije sa instaliranim potrošačima) vodi se redovito i vrlo kvalitetno te u svakom trenu postoji mogućnost vrlo brzog kompletiranja tražene dokumentacije.
 • Pouzdanost, sigurnost i učinkovitost distribucijskog sustava trudimo se održavati na razini visoke sigurnosti i učinkovitosti. Budući je plinska mreža u cijelosti izgrađena u novije vrijeme, propuštanja a time niti gubitaka gotovo da i nema. Plan i program nadziranja i kontrole plinske mreže obavlja se u skladu sa podjeljenim zonama sigurnosti plinske mreže (I-VI zone) o čemu ovisi učestalost kontroliranja nepropusnosti po pojedinim zonama uređajima za kontrolu nepropusnosti plinskog sustava.
 • Izgradnju novih plinovoda izvodimo samostalno ćime u potpunosti imamo uvid u kvalitetu izvedenih radova sve do priključenja objekata te izvođenja i kontrole unutarnjih plinskih instalacija (ishodili smo licencu za ispitivanje i kontrolu unutarnjih plinskih instalacija, kao i uvjerenja za elektrofuzijsko zavarivanje). Tijekom 2007. i 2008. godine ispitali smo preko 1000 unutarnjih plinskih instalacija naših korisnika čija je uporabnost bila na zadovoljavajućoj razini, ispitivanja vršimo i dalje te se trudimo poboljšati kvalitetu naših usluga u smislu edukacije sigurnosti uporabe plina prvenstveno redovitim servisiranjem i održavanjem plinskih uređaja i opreme. Svi plinomjeri imaju ugrađenu temperaturnu kompenzaciju, redovito su mijenjani u zakonskom roku radi baždarenja i kontrole, čime je pouzdanost mjerenja protoka plina kao i sigurnost samog plinomjera na najvećoj razini.
 • Izvršenje plana razvoja sustava odvija se u skladu sa trogodišnjim planom i programom (razvojnim i investicijskim) iz kojeg je vidljivo da su novi plinovodi izgrađeni u skladu sa rokovima u kojem su planirani te su izvedeni iz vlastitih sredstava i u okvirima predviđenih troškova izgradnje.
 • Projektno tehnička dokumentacija izgrađenih plinovoda izrađena je u skladu sa zakonskom regulativom, izvedeni plinovodi geodetski su snimljeni, snimke su arhivirane u elektronskom obliku te su vrlo pouzdane i transparentne.
 • Sustav plinske mreže osim dostupnosti dokumentacije izvedenih plinovoda razvijamo u smjeru konstantne dostupnosti informacija o količinama plina tj.vršnim potrošnjama na distribucijskom sustavu s ciljem što boljeg uvida u trenutno opterećenje sustava a time i predviđanja te planiranja potrošnje plina unaprijed.
 • Kvalitetu zadovoljavanja potreba korisnika nastojimo povećati kvalitetnim pružanjem usluga u smislu osiguravanja rada dispečerskog centra za vođenje distribucijskog sustava, sustava mjerenja, sustava za praćenje parametara kvalitete plina i kvalitete isporuke plina te uređaja za odorizaciju plina, kvalitetnom izradom plana za krizna stanja u slučaju eventualnih redukcija plina te kvalitetnom provedbom toga plana, osiguranjem objektivnih, jednakih i razvidnih uvjeta pristupa distribucijskom sustavu, dostavljanjem operatoru transportnog sustava podataka potrebnih za uravnoteženje plinskog sustava, te kvalitetnim i konstantnim pružanjem informacija o sigurnosti uporabe plina krajnjim korisnicima.
 • Održavanje opreme sustava provodimo u skladu sa zakonima i propisima temeljem sklopljenih ugovora o održavanju i servisiranju opreme za pojedine djelove sustava kao i samostalnom redovitom kontrolom djelova sustava koje može samostalno kontrolirati i održavati operator distribucijskog sustava.
 • Trudimo se ispuniti sve dužnosti te koristiti sva prava operatora distribucijskog sustava koja proizlaze temeljem Zakona o tržištu plina.

Implementirani informacijski sustavi

GAMA – Gas Management System

Distributerima plina značajno se povećava opseg operativnih poslovnih aktivnosti na tržištu plina Republike Hrvatske. To će se najviše manifestirati nakon potpune liberalizacije tržišta plina za kućanstva od travnja 2017. godine, pogotovo prilikom promjene opskrbljivača od strane kućanstava, raspodjelama količina/alokacijama po pojedinim opskrbljivačima, te izvještavanju prema svim ostalim sudionicima tržišta plina. U skladu s navedenim, tvrtka Zelina-plin d.o.o. odlučila je implementirati informacijski sustav koji će omogućiti upravljanje ključnim poslovnim procesima, u skladu za svim pripadnim zakonima i pravilnicima vezanim uz tržište prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Gledano s druge strane, uvest će se nužna automatizacija, modularnost i jednostavnost nadogradnje, u skladu sa realnim poslovnim potrebama distributera plina u budućnosti.

GAMA sustav (eng. GAs MAnagement sustav) predstavlja kompletnu informacijsku tehničku podršku za poslovanje operatora plinskog distribucijskog sustava na tržištu prirodnog plina RH. Gama.web je višekorisnički informacijski sustav implementiran u web tehnologiji, korištenjem troslojne aplikacijske arhitekture – web grafičko korisničko sučelje, implementacija poslovne logiku u .NET tehnologiji, te Oracle baza podataka. Pristup sustavu omogućen je korištenjem bilo kojeg internet preglednika(browser), a pristup sustavu je zaštićen autentikacijom i autorizacijom korištenjemm jedinstvenog korisničkog imena i lozinke. Gama Sustav je moguće implementirati na postojeću sklopovsku infrastrukturu u lokalnoj mreži poduzeća, ili kao Cloud rješenje za udaljeni pristup putem interneta.

Gama.android, odnosno implementacija Gama sustava za Android uređaje predstavlja jedinstvenu funkcionalnost koja djelatnicima Zelina plina na terenu omogućuje unos potrošnje krajnjih kupaca plina korištenjem bežićne NFC tehnologije. Uneseni podaci o potrošnji sinkroniziraju se sa centralnim Gama poslužiteljem, pri čemu su nakon prijenosa podataka odmah vidljivi u GAMA.web aplikaciji, te se trajno spremaju u centralni repozitorij Oracle baze podataka. Ovime se zamjenjuje dosadašnji način rada, koji je uključivao ispis velike količine papirnate dokumentacije, te se eliminira mogućnost pogreške usljed pogrešnog unosa ili prepisivanja podataka u neki od informacijskih sustava.

SCADA i GIS sustav

SCADA (еng. Supervisory Control And Data Acquisition) – tehnologija, odnosno računalni sustav koja omogućuje prikupljanje podataka iz jednog ili više udaljenih postrojenja te daljinsko upravljanjem navedenih postrojenja

GIS – Geografski informacijski sustav je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija

Informacijski sustav za komercijalno upravljanje opskrbom i distribucijom plina

Informacijski sustav za komercijalno upravljanje opskrbom i distribucijom plina upravlja i nadzire komercijalnim aspektima poslovanja operatora distribucijskih sustava te opskrbljvača plinom. Implementaciju navedenog sustava osigurala je domaća tvrtka Končar-KET sa velikim dugogodišnjim iskustvom na području elektroenergetike te tržišta prirodnog plina.

Aplikacija se brine za :

 • Administraciju sustava – Održavanje osnovnih podataka vezanih uz komercijalno upravljanje opskrbom i distribucijom plina
 • Prikupljanje , obrada i prezentacija izmjerenih podataka o potrošnji/protoku plina
 • Rezervacije transportnih kapaciteta
 • Nominacije/najave dnevnih transportnih kapaciteta
 • Prognoza potrošnje prirodnog plina
 • integracija sa postojećim informacijskim sustavom
 • Izvještavanje
 • Obračunavanje transportnih kapaciteta

[ulc id=”2386″ taxs=”28″ posts_per_page=”-1″ order_by=”title” order=”ASC” cols=”1″ layout_style=”default”]

Informacijski sustav za praćenje ovjernih razdoblja zakonitih mjerila (Baždara)


Svrha i funkcija sustava za praćenje stanja plinomjera je konstantno praćenje i upravljanje podacima o instaliranoj tehnološkoj plinomjernoj opremi na fizičkoj lokaciji korisnika energetskih usluga na području Grada Sv. Ivana Zeline.

Mjerna oprema koja je instalirana na lokaciji krajnjeg korisnika zahtijeva periodičko umjeravanje(baždarenje) mjerne opreme te napose zamjenu neispravne ili zastarjele mjerne opreme.